Disclaimer

Algemeen

De informatie zoals opgenomen op deze website is samengesteld door BAXENTEN BV (een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Sittard en kantoorhoudende aan Poststraat 1), hierna te noemen: ” BAXENTEN “. BAXENTEN staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66223008.

 

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door BAXENTEN met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. BAXENTEN verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door BAXENTEN worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

 

De informatie op deze website is geen aanbieding of een uitnodiging van de zijde van BAXENTEN aan de bezoeker van deze website om op enigerlei wijze te handelen in effecten of gebruik te maken van de diensten van BAXENTEN.

 

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door BAXENTEN uitdrukkelijk uitgesloten. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel BAXENTEN zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. BAXENTEN aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

 

E-mailcommunicatie

De informatie uit de door BAXENTEN verstuurde e-mails (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien de e-mail die u van BAXENTEN heeft ontvangen niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en de e-mail te vernietigen. BAXENTEN kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mailcommunicatie niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer BAXENTEN hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat BAXENTEN de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. BAXENTEN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door BAXENTEN niet geverifieerd.

 

Intellectuele eigendomsrechten

BAXENTEN, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BAXENTEN of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BAXENTEN is het niet toegestaan links naar sites van BAXENTEN weer te geven.

 

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

 

Wijzigingen

BAXENTEN behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.Vertaling:


Disclaimer
General
The information contained on this website has been compiled by BAXENTEN BV (a limited liability company incorporated under Dutch law, with its registered office in Sittard and its principal place of business at Poststraat 1), hereinafter referred to as: "BAXENTEN". BAXENTEN is registered with the Chamber of Commerce under number 66223008.


Use of the website
The information shown on this website has been compiled by BAXENTEN with care, but the correctness and completeness thereof cannot be guaranteed. By means of this website BAXENTEN merely provides information on products and services offered by BAXENTEN. Changes may be made without prior notice.

The information on this website is not an offer or an invitation on the part of BAXENTEN to the visitor of this website to deal in securities in any way or to use the services of BAXENTEN.


No Liability
Any liability for any damages resulting from access to and use of this site is expressly excluded by BAXENTEN. Also no guarantee is given for the faultless and uninterrupted functioning of this site. Although BAXENTEN makes every effort to keep the content of this site as up to date and complete as possible, it cannot offer any guarantee for the accuracy, validity, completeness or topicality of the information that is published on this site or to which this site.


Email Communications
The information contained in e-mails sent by BAXENTEN (and any attachments) is intended solely for the addressee(s), use by others is not permitted. The information may be confidential in nature and subject to a duty of confidentiality. If the e-mail you have received from BAXENTEN is not intended for you, please notify the sender and destroy the e-mail. BAXENTEN cannot guarantee the security and reliability of e-mail communications and accepts no liability for damages resulting from the use of e-mail.


Third party information, products and services.
Where BAXENTEN displays hyperlinks to third-party Internet sites, this does not mean that BAXENTEN recommends the products or services offered on or through such Internet sites. The use of such hyperlinks is entirely at your own risk. BAXENTEN does not accept any responsibility or liability with respect to the content, use or availability of such Internet sites. The veracity, accuracy, reasonableness, reliability and completeness of information on such Internet sites has not been verified by BAXENTEN.


Intellectual property rights
BAXENTEN, or the owner, retains all rights (including copyrights, domain names, trademark rights, patents and other intellectual property rights) with respect to all information offered on or through this Internet site (including all texts, graphic material and logos). You may not copy, download or in any way publish, distribute or reproduce information on this Internet site without BAXENTEN's prior written consent or the lawful consent of the owner. However, you may print and/or download information on this Internet site for your own personal use.


You may not display links to BAXENTEN sites without BAXENTEN's prior written consent.

Applicable Law
This Internet Site and the Disclaimer are governed by Dutch law. All disputes arising out of or in connection with this Disclaimer shall be brought exclusively before the competent court in the Netherlands.

If foreign language versions of the Disclaimer show discrepancies or lead to differences in interpretation, the version in the Dutch language shall prevail.


Changes
BAXENTEN reserves the right to change the information offered on or through this Internet site, including the text of this Disclaimer, at any time without further notice. It is recommended to periodically check whether the information offered on or through this Internet Site, including the text of this Disclaimer, has changed.